Regulamin

Regulamin

Regulamin Imprezy Masowej

Juwenalia Bydgoskie 2018
17 – 18 maj 2018

Teren przy stadionie Zawiszy, ul. Gdańska 163

 

 

Rozdział I

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, (Dz. U. z 2017 r., poz. 1160), (zwanej dalej „Ustawą”) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin jest wydany przez organizatora Imprezy (Fundacja JEDEN UNIWERSYTET) zwana dalej „Organizatorem”. Impreza odbędzie się na terenie parkingu należącego do Kompleksu Sportowego przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy.
 3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzona jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postawień niniejszego Regulaminu.
 4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.
 5. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:
  1. „Służby Porządkowe” oznacza powołanie przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;
  2. „Teren Imprezy” oznacza wyznaczony teren, na którym przeprowadzona jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą;
  3. „Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie

 

Rozdział II

 1. Wstęp na teren Imprezy jest bezpłatny za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej, legitymacji pracownika naukowego, zaproszenia lub biletu wstępu zakupionego poprzez platformę biletomat.pl lub na miejscu imprezy.
 2. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
  1. Broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
  2. Materiałów wybuchowych,
  3. Wyrobów pirotechnicznych,
  4. Materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  5. Napojów alkoholowych,
  6. Środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  7. Napojów (poza oryginalnie zamkniętymi butelkami wody o pojemności do 0,5l)
 3. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakichkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.
 4. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
  1. Znajdujących się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków
  2. Posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyrobu, napoje, środki lub substancje.
  3. Zachowującym się agresywne, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.
 5. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu lub karze ograniczenia wolności.
 6. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są do stosowania się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich bezpieczeństwo z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Osoby niepełnoletnie mogą wejść na teren imprezy tylko z opiekunem prawnym po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

 

Rozdział III

 

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
  1. Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;
  2. Powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i organizującego pracę Służ Porządkowych;
  3. Udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
  4. Zmianę miejsca Uczestnikowi Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 2. Organizator w zakresie określonym w Ustawie i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 3. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacyjnych oraz promocyjnych lub reklamowych Imprezy i imprez organizowanych w przyszłości, przez Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 4. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy jako punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochrony:
  1. Zaplecze techniczno-socjalne
  2. Widownia i miejsca stojące
  3. Zespoły wejścia głównego
  4. Wyjścia ewakuacyjne z terenu
 5. Organizator zapewnia zabezpieczenie przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:
  1. Pracownicy obsługi, Służb Porządkowych i Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;

Służby Porządkowe muszą być zapoznanie z „Instrukcją postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej organizowanej na terenie parkingu należącego do Kompleksu Sportowego przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy; oraz przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.

 

Rozdział IV

 1. Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
  1. Sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie;
  2. Legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
  3. Przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty;
  4. Wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowywania się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonywania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy
  5. Stosowanie siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadzie określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr. 114, poz 740, z późń. Zm.)
  6. Ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia, a także chronionego mienia

 

Rozdział V

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin dostępny będzie w punkcie informacyjnym, na stronie internetowej wydarzenia oraz w siedzibie organizatora.

 

 

Polityka Organizatora względem osób niepełnosprawnych oraz asystentów osób niepełnosprawnych:

 

Każdy Uczestnik Imprezy jest osobą samodzielną, a stan zdrowia umożliwia uczestniczenie w imprezie masowej.

 

Osoba wymagająca wsparcia lub pomocy powinna zgłosić się do Punktu Informacyjnego, najbliższego wolontariusza lub pracownika Służb Informacyjnych.

 

Osoba niepełnosprawna, wymagająca pomocy drugiej osoby (posiadająca znaczny stopień niepełnosprawności):

 1. a) osoba na wózku inwalidzkim,
 2. b) osoba niewidoma,
 3. c) osoba niesłysząca,

posiadająca uprawnienie do wejścia na teren imprezy lub wykupująca bilet nabywa prawo do wprowadzenie asystenta osoby niepełnosprawnej.

 

Przed wejściem osoba niepełnosprawna legitymuje się stosownym dokumentem o niepełnosprawności. W punkcie informacyjnym prowadzi się rejestr osobistego

asystenta osoby niepełnosprawnej.

 

Organizator przewidział szereg udogodnień dla osób niepełnosprawnych w tym:

– wydzielenie strefy umożliwiającej bezpieczne oglądanie występów

– doświetlone strefy wejścia i wyjścia z terenu imprezy

– poszerzone wejścia i wyjścia dla osób poruszających się na wózkach

– materiały informacyjne nt. imprezy w wersji tekstowej

– wolontariuszy służących pomocą w każdej chwili

– utwardzoną nawierzchnię

– toalety dla osób niepełnosprawnych

 

 

ZASADY WSTĘPU NA TEREN

 1. Darmowy wstęp na teren imprezy mają wyłącznie studenci posiadający ważną legitymację studencką, doktoranci oraz pracownicy legitymujący się kartą pracowniczą oraz goście za okazaniem zaproszenia.
 2. Wstęp na teren imprezy mają wyłącznie osoby powyżej 18 roku życia.
 3. W przypadku osób poniżej 18 roku życia wstęp jest możliwy tylko pod opieką osoby pełnoletniej (opiekuna prawnego).
 4. Dla osób nie wymienionych w punkcie 1 przewidziana jest sprzedaż biletów. Bilety dostępne są na stronie www.biletomat.pl do dnia poprzedzającego wydarzenie oraz w dniu koncertów w punkcie biletowym na wejściu na teren. Ilość biletów jest ograniczona.
 5. Zakupione bilety dwudniowe (karnet) wymieniane są w Punkcie biletowym na specjalne opaski na nadgarstek, które umożliwiają wejście na teren imprezy. Bilety nie podlegają zwrotowi.
 6. Zaproszenia można wymienić na odpowiednią opaskę w punkcie informacyjnym.
 7. Wszyscy Uczestnicy Imprezy, w trakcie jej trwania, zobowiązani są do posiadania i każdorazowego okazywania legitymacji studenckiej, legitymacji pracowniczej, imiennego zaproszenia wraz z dowodem tożsamości na żądania Organizatora bądź zakupiony bilet.
 8. Jeżeli Organizator stwierdzi u Uczestnika na terenie Imprezy brak wymaganej legitymacji, zaproszenia, biletu bądź dowodu tożsamości, uprawnia to Organizatora do żądania natychmiastowego opuszczenia terenu Imprezy przez Uczestnika.
 9. Uczestnicy posiadający ważną legitymację studencką, legitymację pracowniczą, bilet lub imienne zaproszenie uprawnieni są do przebywania na terenie w wyznaczonych do tego strefach oraz wejścia na teren imprezy masowej.
 10. Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia bramek wejściowych na 45min przed zakończeniem Imprezy.
 11. Organizator w zakresie określonym w Ustawie i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 12. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacyjnych oraz promocyjnych lub reklamowych Imprezy i imprez organizowanych w przyszłości, przez Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

 

PROGRAM IMPREZY

17 MAJ 2018

18:00

OTWARCIE TERENU IMPREZY

Przywitanie gości

Występ Zespołu AM

Konkursy

Koncert zespołu Banau

Konkursy

Koncert zespołu Pięć Dwa

Konkursy

Koncert zespołu M.I.G

ZAMKNIĘCIE TERENU IMPREZY

00:00

 

18 MAJ 2018

18:00

OTWARCIE TERENU IMPREZY

Przywitanie gości

Występ DJ Gregor S

Koncert zespołu Decapitated

Konkursy

Koncert zespołu ZEUS

Konkursy

Koncert zespołu HAPPYSAD

ZAMKNIĘCIE TERENU IMPREZY

00:00

Copyright © Juwenalia Bydgoszcz 2024
Wdrożenie:    Agencja Reklamowa Poznań