From the blog

Zasady wstępu na teren

1. Darmowy wstęp na teren imprezy mają wyłącznie studenci posiadający ważną legitymację studencką, doktoranci oraz pracownicy legitymujący się kartą pracowniczą oraz goście za okazaniem zaproszenia.

2. Wstęp na teren imprezy mają wyłącznie osoby powyżej 18 roku życia.

3. W przypadku osób poniżej 18 roku życia wstęp jest możliwy tylko pod opieką osoby pełnoletniej (opiekuna prawnego).

4. Dla osób nie wymienionych w punkcie 1 przewidziana jest sprzedaż biletów. Bilety dostępne są na stronie www.biletomat.pl do dnia poprzedzającego wydarzenie oraz w dniu koncertów w punkcie biletowym na wejściu na teren. Ilość biletów jest ograniczona.

5. Zakupione bilety dwudniowe (karnet) wymieniane są w Punkcie biletowym na specjalne opaski na nadgarstek, które umożliwiają wejście na teren imprezy. Bilety nie podlegają zwrotowi.

6. Zaproszenia można wymienić na odpowiednią opaskę w punkcie informacyjnym.

7. Wszyscy Uczestnicy Imprezy, w trakcie jej trwania, zobowiązani są do posiadania i każdorazowego okazywania legitymacji studenckiej, legitymacji pracowniczej, imiennego zaproszenia wraz z dowodem tożsamości na żądania Organizatora bądź zakupiony bilet.

8. Jeżeli Organizator stwierdzi u Uczestnika na terenie Imprezy brak wymaganej legitymacji, zaproszenia, biletu bądź dowodu tożsamości, uprawnia to Organizatora do żądania natychmiastowego opuszczenia terenu Imprezy przez Uczestnika.

9. Uczestnicy posiadający ważną legitymację studencką, legitymację pracowniczą, bilet lub imienne zaproszenie uprawnieni są do przebywania na terenie w wyznaczonych do tego strefach oraz wejścia na teren imprezy masowej.

10. Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia bramek wejściowych na 45min przed zakończeniem Imprezy.

11. Organizator w zakresie określonym w Ustawie i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

12. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacyjnych oraz promocyjnych lub reklamowych Imprezy i imprez organizowanych w przyszłości, przez Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

Copyright © Juwenalia Bydgoszcz 2024
Wdrożenie:    Agencja Reklamowa Poznań